Provozní řád školní jídelny

Obědy se vydávají od 11,30 do 12,45 hodin.

V jídelně se směnují děti z MŠ, 2. a. 3. (1. a 4.) třídy ZŠ.

Žáky ze ZŠ ke stravování přivádí vždy pedagogoický pracovník a také koná dozor nad žáky v době stravování ve školní jídelně.

Při čekání na jídlo žáci respektují pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

Pro hlavní jídlo si žáci docházejí na pokyn dozírajícího učitele. Zároveň odnesou k určenému místu talíř od polévky. Upotřebený příbor ukládají do určeného košíku.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten ani do jiných prostor školní budovy.

Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků od příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí (příborů). Dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li ke znečištění podlahy (vylitá polévka, čaj apod.) učiní potřebná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Zajistí okamžitý úklid.

Dojde-li k opaření nebo úrazu strávníků ohlásí pedagogický dozor úraz vedoucí školní jídelny (popř. vedoucí kuchařce), která mu poskytne první pomoc a provede zápis v knize úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se s ředitelkou školy o sepsání „Záznamu o školním úrazu“.

V případě absence rodiče odhlašují a přihlašují své dítě 1 den předem, v krajním případě je možné odhlášení a přihlášení do 8 hodin téhož dne. Dítě odhlašují u pí. učitelky nebo pí. kuchařky ústně, písemně nebo na tel. čísle 544 220 422.