Zápis do 1. třídy ZŠ

 OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Zápis do 1. ročníku ZŠ Němčany 2019 / 2020
se bude konat 11. dubna 2019 od 13.30 do16.30 h.

CO SI PŘINÉST K ZÁPISU

  1.  PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
  2. RODNÝ LIST DÍTĚTE
  3. VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ 
  4. VYPLNĚNÝ ZÁPISNÍ LÍSTEK 
  5. případně ŽÁDOST O ODKLAD

Ke stažení:

Žádost o přijetí k povinné školní docházce (doc)

Zápisní list (doc)

Žádost o odklad povinné školní docházky (doc)

 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, musíte k žádosti o odklad povinné školní docházky, kterou jste obdrželi v MŠ, přiložit doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost a doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Začátek školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odborné posouzení můžete odevzdat dodatečně v ředitelně školy.

PPP = Pedagogicko psychologická poradna, SPC = Speciální pedagogické centrum

K zápisu se dostaví i děti, kterým byl pro školní rok 2018 – 2019
udělen odklad školní docházky!

 

KRITERIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ve školním roce  2019 – 2020 

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy (novelizované právní předpisy Zákona č. 561/2004 Sb.,)