Zápis do 1. třídy ZŠ

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 / 2018

Němčany 12. 4. 2017

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání níže uvedeným uchazečům:

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

01

Přijat/a

02

Přijat/a

03

Přijat/a

04

Přijat/a

05

Přijat/a

06

Přijat/a

07

Odklad ŠD

08

Přijat/a

09

Přijat/a

10

Přijat/a

11

Přijat/a

12

Přijat/a

13

Přijat/a

14

Přijat/a

15

Přijat/a

16

Přijat/a

17

Přijat/a

18

Přijat/a

19

Přijat/a

20

Přijat/a

21

Přijat/a

22

Odklad ŠD

23

Odklad ŠD

24

Přijat/a


Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Datum zveřejnění:  12. 4. 2017

Doleželová Jana,  řed.školy

 

DODATEK K INFORMACÍM K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ

CO SI PŘINÉST K ZÁPISU

  1.  PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
  2. RODNÝ LIST DÍTĚTE
  3. VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ (viz záložka Formuláře ZŠ)
  4. VYPLNĚNÝ ZÁPISNÍ LÍSTEK (viz záložka Formuláře ZŠ)
 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, musíte k žádosti o odklad povinné školní docházky, kterou jste obdrželi v MŠ, přiložit doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost a doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Začátek školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odborné posouzení můžete odevzdat dodatečně v ředitelně školy.

PPP = Pedagogicko psychologická poradna, SPC = Speciální pedagogické centrum

K zápisu se dostaví i děti, kterým byl pro školní rok 2016 – 2017 udělen odklad školní docházky!

 

KRITERIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ve školním roce  2017- 2018 

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy (novelizované právní předpisy Zákona č. 561/2004 Sb.,)

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ NĚMČANY

Dnem 1. 9. 2016 nabývá účinnosti novela školského zákona, který přináší důležité změny pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu do první třídy ZŠ Němčany pro školní rok 2017 / 2018
je úterý 4. dubna 2017 od 14 do 16 hodin. 

Zápis probíhá tak, že se děti představí paním učitelkám a hravou formou si škola ověří zralost a dovednosti předškoláka. Při zápisu je třeba předložit rodný list dítěte, odevzdat vyplněnou žádost o přijetí a zápisní list. Formuláře jsou k dispozici zde v záložce Formuláře ZŠ na stránkách naší školy.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky, podají dle § 36 odst. 4 písemně žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad s oběma přílohami se odevzdává přímo u zápisu.

Těšíme se na Vás.