Zápis dětí do MŠ

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZCE

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 / 2018

V Němčanech 18. 5. 2017

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí do MŠ

 

Informace

Zápis do MŠ Němčany na školní rok 2017 / 2018
se koná ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 10 do 14 h. v ředitelně školy.

Obecná kritéria k přijímání dětí

 • S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku).
 • K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb.. v platném znění, přednostně přijímány děti, které nejpozději před 1. 9. v daném roce dosáhnou čtyř let věku a  které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.
 • Dále budou přijímány děti, které k datu 31. 8. dovrší věk tří let. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti, které dovrší věk tří let do konce daného roku, popřípadě i děti mladší.
 • Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy hygienicky samostatné.
 • Nástup všech nově přijatých dětí bude 1. 9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.
 • Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém – úřední deska, webové stránky a místní rozhlas.
 • Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Seznam nově přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem na místě veřejně přístupném – na úřední desce na budově školy a webových stránkách školy po dobu 15 dnů.
 • Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Začne však platit výjimka – děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být přijaty, i když očkování nemají.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

Pokud počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, upřednostňuje ředitelka školy přijetí dětí podle těchto kritérií:

 1. dětí s povinnou docházkou ve věku 5 – 6 let (poslední rok před zahájením školní docházky)
 2. děti s pravidelnou celodenní docházkou s prokazatelným bydlištěm
  v Němčanech ve věku 4 let
 3. děti s pravidelnou celodenní docházkou s prokazatelným bydlištěm
  v Němčanech ve věku 3 let

V Němčanech 22. 3. 2017